Danıştay: 2 amirin değerlendirme notları arasındaki farkın nedeni izah edilmelidir

Aynı kararda, ikinci değerlendirme amirince davacıya “gözlenen performans ortalamanın altında, geliştirilmeye ihtiyacı var” ölçeğine tekabül eden (2) düzeyinde puanlar takdir edilmesinin somut gerekçe ve dayanaklarının açıklanması gerektiğini de vurguladı.

Performans değerlendirme notu verme konusunda idareye tanınan takdir yetkisi sınırsız değildir

Performans değerlendirme formundaki değerlendirme ölçütlerinin karşısında yer alan ve karşılığı 1, 2, 3, 4 ve 5 puan olan değerlendirme ölçeklerinin bulunduğu, performans gözlem ve takip formuna, bu ölçeklerden karşılığı 1 puan olan “gözlenen performans ortalamanın çok altında” ölçeği için olumsuz ve karşılığı 5 puan olan “gözlenen performans ortalamanın çok üzerinde” ölçeği için olumlu veri girişinin zorunlu olduğu, bunun yanında karşılığı 2, 3 ve 4 puan olan ölçekler için gözlem ve takip formuna veri girişi zorunluluğu bulunmasa da, esas işlem olan performans değerlendirme notu verme konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmetinin gerekleriyle sınırlı olduğu ve bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu kuşkusuzdur.

Personelde eksiklik olarak değerlendirilen hususların neler olduğunun gösterilmesi, personele hangi davranışlarından ötürü ortalamanın altında bir düzeyde puan verildiğinin gerekçelerinin ortaya konulması gerekir

Yönetmeliğin 10. maddesinin dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükte olan şekli uyarınca, performans değerlendirme formunda yer alan performans değerlendirme ölçütlerine (1) düzeyinde puan verilerek değerlendirme yapılabilmesi için olumsuz veri girişi zorunluluğu bulunmakta olup, (2) düzeyinde puan verilerek değerlendirme yapılabilmesi için olumsuz veri girişi zorunluluğu bulunmamakta ise de, personel ile ilgili “kendisini geliştirmesi gerekir” niteliğindeki değerlendirmenin somut dayanaklarının ve personelde eksiklik olarak değerlendirilen hususların neler olduğunun gösterilmesi, personele hangi davranışlarından ötürü ortalamanın altında bir düzeyde puan verildiğinin gerekçelerinin ortaya konulması, aynı zamanda bu davranışların yine yukarıda aktarılan Yönetmelik hükmü uyarınca “zaman zaman tekrarlandığının” da somut dayanakları ile birlikte ortaya konulması gerekmektedir. Nitekim; Yönetmeliğin yukarıda aktarılan 11. maddesi ile “performans görüşmesi” usulünün getirildiği ve personelin “performansının yükseltilmesini sağlamak” amacıyla görüşme yapılmasının ve bu görüşmede personelin “kendisini nasıl geliştirmesi gerektiği”nin de ele alınmasının ön görüldüğü anlaşılmaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/1266
Karar No: 2022/3776

Özeti: Birinci ve ikinci değerlendirme amirince aynı değerlendirme ölçeklerine iki kademeden daha fazla düzeyde farklı değerlendirme ölçeklerini içeren puanların takdir edilmesinin davalı idarece izah edilmesi ve aradaki puan farkının neden kaynaklandığının ortaya konulması, diğer taraftan, ikinci değerlendirme amirince davacıya “gözlenen performans ortalamanın altında, geliştirilmeye ihtiyacı var” ölçeğine tekabül eden (2) düzeyinde puanlar takdir edilmesinin somut gerekçe ve dayanaklarının açıklanması gerektiği hakkında.

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : . Vasisi.
KARŞI TARAF (DAVALI) : Emniyet Genel Müdürlüğü
VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.

İSTEMİN KONUSU:
Afyonkarahisar İdare Mahkemesince verilen 11/11/2015 günlü, E:2015/433, K:2015/976 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava Konusu İstem: Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünde 2. sınıf emniyet müdürü rütbesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan davacı, 2014 yılı performans değerlendirme puanının 3,29 (iyi) olarak düzenlenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; 17/08/2012 – 31/12/2012 tarihleri arası performans değerlendirme notunun 4,90; 01/01/2013 – 31/12./2013 tarihleri arası performans değerlendirme notunun ise 3,92 olduğu, 2014 yılı performans değerlendirme puanının ise olumsuz olmayıp iyi olduğunun görüldüğü, yetkili sicil amirlerince her yıl için yeniden düzenlenmek suretiyle ilgili memurun o yıl içindeki mesleki bilgisini, deneyimini, tutum ve davranışlarını ortaya koyan ve tüm bu hususların değerlendirilmesinden sonra oluşan hukuki bir belge niteliği taşıyan sicil ve performans değerlendirme raporlarının, geçmiş yıllardaki sicil notları ile bire bir örtüşmeyebileceği, bu durumun performans değerlendirme notlarının her yıl ayrı olarak düzenlenmesinin sonucu olduğu, geçmiş yıllarda düzenlenen sicil notları ile dava konusu sicil notu arasında olabilecek farkın, olağanüstü boyutlarda olmaması kaydıyla düşük sicil notunun iptalini gerektirmeyeceğinin açık olduğu bu durumda, davacının 2014 yılı çalışmaları olumlu olduğu için performans değerlendirme notunun 3,29 puan olarak değerlendirildiği, bu durum itibarıyla “iyi performans” olarak değerlendirilen 2014 yılı puanı düzenlenirken davacının başarılı çalışmalarının ve olumsuz hallerinin birlikte değerlendirildiği açık olup, bu itibarla yukarıda değinilen hususlar da dikkate alındığında dava konusu performans değerlendirme puanında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; 2014 yılı ve öncesi hiçbir adli ve idari cezasının olmadığı gibi performans döneminde de yazılı veya sözlü hiçbir ikaz almadığı, birçok taltifi olduğu, 1. ve 2.
Değerlendirme amirleri arasında takdir edilen puanlar yönünden aşırı farkın bulunduğu, Mahkemece bu durumun göz ardı edilerek karar verildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay (Kapatılan) Onaltıncı Dairesi tarafından Danıştay Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının “Ortak Hükümler” kısmının 1. fıkrası uyarınca ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Danıştay Beşinci Dairesine, Danıştay Beşinci Dairesi tarafından ise, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının “Ortak Hükümler” kısmının 6. fıkrası uyarınca ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünde 2. sınıf emniyet müdürü rütbesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan davacının, 2014 yılı performans değerlendirme puanı 3,29 (iyi) olarak belirlenmiş, buna karşı yaptığı itirazın reddi üzerine, anılan puanın iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:
.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, Emniyet Teşkilatı kadrosunda çalışan personelin performans değerlendirmesinde ”performans gözlem ve takip formu” ile ”performans değerlendirme formu”nun kullanıldığı görülmektedir.

Anılan hükümler uyarınca, performans değerlendirme formundaki değerlendirme ölçütlerinin karşısında yer alan ve karşılığı 1, 2, 3, 4 ve 5 puan olan değerlendirme ölçeklerinin bulunduğu, performans gözlem ve takip formuna, bu ölçeklerden karşılığı 1 puan olan “gözlenen performans ortalamanın çok altında” ölçeği için olumsuz ve karşılığı 5 puan olan “gözlenen performans ortalamanın çok üzerinde” ölçeği için olumlu veri girişinin zorunlu olduğu, bunun yanında karşılığı 2, 3 ve 4 puan olan ölçekler için gözlem ve takip formuna veri girişi zorunluluğu bulunmasa da, esas işlem olan performans değerlendirme notu verme konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmetinin gerekleriyle sınırlı olduğu ve bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu kuşkusuzdur.

Uyuşmazlıkta, davacıya ait 2014 yılı Performans Değerlendirme Formu incelendiğinde, formda yer alan 24 adet performans değerlendirme ölçütünden birinci değerlendirme amirince; sekiz değerlendirme ölçütü için (4) puan, onaltı değerlendirme ölçütü için (5) puan, ikinci değerlendirme amirince; on değerlendirme ölçütü için (1) puan, onbir değerlendirme ölçütü için (2) puan, bir değerlendirme ölçütü için (3) puan, iki değerlendirme ölçütü için (5) puan verilmek suretiyle değerlendirildiği, bu suretle birinci değerlendirme amirince 4,69, ikinci değerlendirme amirince 1,88 puan verildiği ve ortalama puanın 3,29 (iyi) olarak belirlendiği, “gözlenen performans ortalamanın çok altında” ölçeğinin ise ikinci değerlendirme amirince on değerlendirme ölçeği için seçildiği ve davacı hakkında 2014 yılına ilişkin olumsuz veri girişi kaydının olmadığı görülmektedir.

Yukarıda aktarılan Yönetmeliğin 10. maddesinin dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükte olan şekli uyarınca, performans değerlendirme formunda yer alan performans değerlendirme ölçütlerine (1) düzeyinde puan verilerek değerlendirme yapılabilmesi için olumsuz veri girişi zorunluluğu bulunmakta olup, (2) düzeyinde puan verilerek değerlendirme yapılabilmesi için olumsuz veri girişi zorunluluğu bulunmamakta ise de, personel ile ilgili “kendisini geliştirmesi gerekir” niteliğindeki değerlendirmenin somut dayanaklarının ve personelde eksiklik olarak değerlendirilen hususların neler olduğunun gösterilmesi, personele hangi davranışlarından ötürü ortalamanın altında bir düzeyde puan verildiğinin gerekçelerinin ortaya konulması, aynı zamanda bu davranışların yine yukarıda aktarılan Yönetmelik hükmü uyarınca “zaman zaman tekrarlandığının” da somut dayanakları ile birlikte ortaya konulması gerekmektedir. Nitekim; Yönetmeliğin yukarıda aktarılan 11. maddesi ile “performans görüşmesi” usulünün getirildiği ve personelin “performansının yükseltilmesini sağlamak” amacıyla görüşme yapılmasının ve bu görüşmede personelin “kendisini nasıl geliştirmesi gerektiği”nin de ele alınmasının ön görüldüğü anlaşılmaktadır.

Bu durumda; “gözlenen performans ortalamanın çok altında” ölçeğinin ikinci değerlendirme amirince; on değerlendirme ölçeği için seçildiği, dolayısıyla Performans Gözlem ve Takip Formuna olumsuz ve somut bilgi niteliğindeki kayıt girişinin zorunlu olmasına rağmen, değerlendirme amirince olumsuz ve somut bilgi niteliğinde kayıt girişinin yapılmadığı, performans değerlendirme ölçütünün 10’una değerlendirme amirince (1) puan takdir edilmesi hususu ile birinci ve ikinci değerlendirme amirince aynı değerlendirme ölçeklerine iki kademeden daha fazla düzeyde farklı değerlendirme ölçeklerini içeren puanların takdir edilmesinin davalı idarece izah edilmesi ve aradaki puan farkının neden kaynaklandığının ortaya konulması, diğer taraftan, ikinci değerlendirme amirince davacıya “gözlenen performans ortalamanın altında, geliştirilmeye ihtiyacı var” ölçeğine tekabül eden (2) düzeyinde puanlar takdir edilmesinin somut gerekçe ve dayanaklarının ortaya konulması gerekirken, bu hususlar ortaya konulmaksızın tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. Afyonkarahisar İdare Mahkemesince verilen 11/11/2015 günlü, E:2015/433, K:2015/976 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Yasa’nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/06/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x